Alg. voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL
Algemene voorwaarden webwinkel
Instituut Blokdijk

Artikel 1
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Ondernemer (hierna genoemd Instituut Blokdijk): de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Instituut Blokdijk;
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Instituut Blokdijk georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Dag: kalenderdag;
8.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de    leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de  opgeslagen ie mogelijk maakt.
Artikel 2
Gegevens 

Instituut Blokdijk
Dr. Berlagelaan 5
5622 HA  Eindhoven – Nederland
Tel. :(+31) 40 23 66 206
Mob. :(+31) 6 22 47 69 66 

Stichting Instituut Blokdijk
KvK-nummer: 55917720

 

Artikel 3
Toepasselijkheid 

 

1.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aangeboden product van Instituut Blokdijk en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Instituut Blokdijk en u als consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4
Het aanbod

 

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Instituut Blokdijk gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Instituut Blokdijk niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
–  de prijs inclusief belastingen;
–  de eventuele kosten van aflevering;
–  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
–  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
–  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
–  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
–  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
–  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
–  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
–  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
–  de gedragscodes waaraan Instituut Blokdijk zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
–  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5
De overeenkomst

 

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Instituut Blokdijk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Voor het ontbinden van de order worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Instituut Blokdijk passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Instituut Blokdijk daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.Instituut Blokdijk kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Instituut Blokdijk op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.Instituut Blokdijk zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b.de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Instituut Blokdijk deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.Indien Instituut Blokdijk zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6
Herroepingsrecht bij levering van producten

 

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en binnen een termijn van 30 dagen aan Instituut Blokdijk retourneren.
3.U dient voor retourzendningen te allen tijde contact op te nemen met Instituut Blokdijk geeft de wijze van retourneren aan. Contact opnemen kan per email info@stituutblokdijk.nl
4.Producten die zonder kennisgeving aan Instituut Blokdijk worden teruggezonden, zullen niet in behandeling worden genomen en worden niet gestorneerd.

Artikel 7
Kosten in geval van herroeping 

 

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Instituut Blokdijk dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8
Uitsluiting herroepingsrecht

 

1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Instituut Blokdijk alleen worden uitgesloten indien Instituut Blokdijk dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.die door  Instituut Blokdijk tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bv. gedroogde thee ivm hygiëne);
d.die snel kunnen bederven of verouderen;
e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop  Instituut Blokdijk geen invloed heeft;
f.voor losse kranten en tijdschriften;
g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b.waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c.betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9
De prijs

 

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen aankoopkosten.
2.In afwijking van het vorige lid kan Instituut Blokdijk producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Instituut Blokdijk geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Instituut Blokdijk dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW de stichting is omzetbelasting vrij.
6.Prijswijzigingen die worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld een actie gelden vanaf dat moment. Klanten die reeds hetzelfde product hebben besteld, betaald en ontvangen hebben geen recht op tegemoetkoming van het prijsverschil.

Artikel 10
Conformiteit en Garantie

 

1.Instituut Blokdijk staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door Instituut Blokdijk, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Instituut Blokdijk jegens consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3.Indien een besteld product DOA (dead on arrival) is en deze retour wordt gestuurd naar Instituut Blokdijk of het service centre van het desbetreffende merk (zoals beschreven in de garantiebepalingen van dat merk), geldt dat de kosten van terugzending te allen tijde voor rekening van de consument zijn.
4.Indien een besteld product binnen de gestelde garantieperiode defect raakt, zonder toedoen van de consument(bijv. valschade) en deze retour wordt gestuurd naar Instituut Blokdijk of het service centre van het desbetreffende merk (zoals beschreven in de garantiebepalingen van dat merk), geldt dat de kosten van terugzending te allen tijde voor rekening van de consument zijn.
5.U dient voor retourzendningen te allen tijde contact op te nemen met Instituut Blokdijk. Instituut Blokdijk geeft de wijze van retourneren aan. Dit kan via e-mail: info@instituutblokdijk.nl.

Artikel 11
Levering en uitvoering

 

1.Instituut Blokdijk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Instituut Blokdijk kenbaar heeft gemaakt.
3.De gemiddelde levertijd, nadat een product besteld is,1-3 werkdagen is een gemiddelde levertijd, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
4.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Instituut Blokdijk geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal  Instituut Blokdijk het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Instituut Blokdijk zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Instituut Blokdijk.
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Instituut Blokdijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12
Duurtransacties

 

1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13
Betaling

 

1.Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Instituut Blokdijk te melden.
4.In geval van wanbetaling van de consument heeft Instituut Blokdijk behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14
Klachtenregeling

 

1.Instituut Blokdijkl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij,  Instituut Blokdijk, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij Instituut Blokdijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Instituut Blokdijk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15
Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.